O kongresu

Ovogodišnji, 49. po redu, kongres i izložba o KGH održavaju se na kraju godine jubileja Saveza inženjera i tehničara Srbije. Sretenjski orden, dodeljen SITS-u za vek i po trajanja, dodeljen je svima nama koji činimo tu veliku i značajnu organizaciju. Društvo za KGH Srbije je pred još jednim jubilejom – sledeće godine će organizovati 50. kongres i izložbu. Ti jubileji su podstrek da ovogodišnji kongres bude poseban po temama, kvalitetu radova i predavačima iz zemlje i sveta. Teme su izabrane tako da odgovaraju aktuelnim zahtevima današnjice u svetu, a posebno u našoj zemlji.

Organizacioni odbor

Generalni pokrovitelj

Elcomtrade


Pokrovitelj izložbe

EnergyNet


Domaćin koktela dobrodošlice

deltaterm

Tematske oblasti

Metodi, tehnologije, tehnike, standardi i softveri integralnog projektovanja, gradnje, tehničkog pregleda, ispitivanja, monitoringa i pametnog korišćenja energetski efikasnih održivih zdravih novih zgrada i temeljno obnovljivim izvorima energije integrisanom energetskom – rehabilitacijom obnovljenog postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilju postizanja održivosti, bezbednosti, ozelenjavanju i adaptabilnosti urbanih sistema klimatskim promenama i rezilijentnosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme i geološke poremećaje, već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija biće noseće teme kongresa i izložbe. Tematske oblasti su:

 1. Unapređenja i inovacije osnovnih principa, metoda proračuna opterećenja, projektovanja, proizvodnje komponenata, standarda i ispitivanja energetski unapređene opreme i sistema za KGH (klimatizaciju, grejanje, hlađenje) i ventilaciju.
 2. Merodavni parametri i mape kvaliteta spoljašnje sredine (vazduha, vode, zemlje) i rizici zagađenja.
 3. Simulacija performansi zgrada, rezilijentnost tipične meteorološke godine prema klimatskim promenama i referentni podaci hidrometeorologije i hidrogeologije, kao i simulacijama određivanje podataka – rezultata interakcije vetra i mreže urbanih struktura.
 4. Metodi i problemi integralnog projektovanja održivih objekata i integralna isporuka projekata zgrada (posebno komercijalnih, zdravstvenobolničkih, data centara i drugih posebnih namena); merodavne analize i optimizacija energetske efikasnosti svih faza životnog veka objekta.
 5. Metodi i standardi tehničkog prijema, održavanja, ispitivanja kontrole i optimizacija rada sistema KGH određenih namena i vrste objekata; ispitivanja merenjem dinamike bilansa potreba energije u uslovima merenih hidrometeoroloških parametara i validacija rezultata simulacija.
 6. Aktuelne teme razvoja opreme i sistema mobilne klimatizacije.
 7. Merodavni potencijali i bilansi obnovljivih izvora energije (OIE) (lokalno, regionalno i na nivou države).
 8. Zelene površine, zeleni krovovi i fasade; novi materijali, multifunkcionalne fasade i samolečive konstrukcije.
 9. Integracija OIE, posebno fotonaponskih i fotonaponskotoplotnih (FN i FNT) slojeva i struktura u omotače zgrada (BIPV); optimizacija dnevnog i veštačkog osvetljenja; istraživanja, razvoj i standardizacija.
 10. Merenje protoka ventilacionog vazduha i kvalitet unutrašnje sredine uključujući biološku čistoću i akustiku.
 11. Tehnologije hlađenja, rashladni uređaji i sistemi i toplotne pumpe kao OIE, istraživanje i razvoj proizvodnje na pragu reindustrijalizacije.
 12. Uticaj novih tehnologija i usavršene opreme za KGH sa prirodnim rashladnim sredstvima na poboljšanje energetske efikasnosti sistema za KGH.
 13. Primena regulative o fgasovima i direktive o ekološkom dizajnu u 2018 – realnost i mogućnosti.
 14. Ograničenja u nabavci i primeni rashladnih sredstava koja značajno utiču na globalno zagrevanje (visoki GWP).
 15. Sistemi daljinskog grejanja i hlađenja u urbanim transformacijama (uslovima sve većih migracija u gradove, uticaja na zdravstvene uslove, način organizacije života, sigurnost, održivost).
 16. Temeljno energetsko renoviranje uz integraciju korišćenja OIE na nivou pojedinačnih (posebno stambenih) objekata i na nivou javnog gradskog sistema daljinskog grejanja i hlađenja.
 17. Korišćenje OIE za naselja nula emisije CO2 u sprezi sa skladištenjem energije upotrebom podzemnih prostora iscrpljenih i zatvorenih kopova uglja i minerala.
 18. Distribuirana proizvodnja električne energije korišćenjem OIE u sistemu pametne mreže i skladištenja energije.
 19. Kombinovani sistemi centralne i distribuirane ko i trigeneracije energije u sprezi sa pametnoj mrežom i uz korišćenje OIE i sistema skladištenja energije.
 20. Električne instalacije, pametne mreže i ICT infrastruktura rezilijentnih zgrada i rurbanih naselja energije plus.
 21. Vertikalni i horizontalni transport (liftovi, eskalatori i drugi mehanički sistemi u zgradama).
 22. Sistemi za snabdevanje vodom, otpadne vode i čvrst otpad.
 23. Sistemi automatske kontrole i inteligentnog upravljanja objektom u celini uključujući sisteme KGH, kontrolu pristupa, sistem bezbednosti, zaštite i zaustavljanja požara.
 24. Energetski efikasno korišćenje OIE za KGH u rurbanom (harmonizovanom ruralnom i urbanom) razvoju, naprednoj organskoj poljoprivredi, agroindustriji, hladnom lancu hrane i drugim proizvodnokomercijalnim objektima i sistemima.

Važni datumi i rokovi

 • Apstrakt rada poslati na elektronsku adresu organizatora 30. jun 2018.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 10. juli 2018.
 • Rok za dostavu radova 15. septembar 2018.
 • Potvrda o prihvatanju rada ili potrebi za revizijom 2. oktobar 2018.
 • Rok za dostavu konačne verzije rada 16. oktobar 2018.
 • Potvrda da je rad uvršten u program 1. novembar 2018.
 • Rok za dostavljanje PP prezentacije 15. novembar 2018.
 • Apstrakt treba da sadrži: naslov, imena autora i njihovih institucija, zvezdicom označenog autora za komunikaciju sa eadresom i telefonom, tekst apstrakta od 300 do 400 reči i 5 ključnih reči.
    

Studentski program

Drugog dana kongresa predviđen je tradicionalni program za studente redovnih i poslediplomskih studija i najmlađu generaciju visokoškolski obrazovanih stručnjaka opredeljenih za struku KGH i za ostale specijalnosti u neposrednoj vezi sa opremom i sistemima KGH, kao i ostalim tehničkim sistemima zgrada, naselja i gradova uključujući sve date tematske oblasti kongresa i izložbe.

Zbornik radova

Izloženi radovi biće objavljeni u elektronskoj formi zbornika.

Publikovanje radova

Saopšteni radovi mogu biti kandidati za objavljivanje u časopisu „Energy and Buildings“, izdavača Elsevier.

Izložba

Izložba ima za cilj da predstavi i obavesti stručnu javnost o novim proizvodima iz oblasti KGH koji se koriste u zgradama i za snabdevanje zgrada energijom. Izložba će biti usmerena na nove proizvode sa primenom novih visoko energetski efikasnih tehnologija u oblasti sistema i postrojenja KGH, kao izložbeni nerazdvojiv deo svih tematskih oblasti stručnog skupa. To je prilika da se u isto vreme i na istom mestu sretnu projektanti, konstruktori, proizvođači, naučnici, predstavnici firmi – svi posvećeni istom zadatku: obezbeđenju zdrave životne i radne sredine u izgrađenom prostoru, za održive zgrade, stamene gradove i zaustavljanje klimatskih promena smanjenjem emisije CO2.

Zelena izložba

Jednim posebnim delom izložba je posvećena softverima, informacionim tehnologijama kao i zelenim programima i mrežama, koji pobuđuju veliki interes posetilaca s obzirom na danas nezamenljivu ulogu softvera i informacionih tehnologija u svim domenima komponenata i sistema KGH, istraživanja i razvoja pametnih zgrada, naselja i gradova.

Jezici na kongresu

Zvanični jezici su srpski i engleski.

Za autore iz Srbije

U skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanјa i kvantitativnom iskazivanјu naučnoistraživačkih rezultata istraživača (http://goo.gl/EbG1Zj), rad pisan za kongres o KGH predstavlja saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini i vrednovan je sa 1 (jednim) bodom.

Poziv na sponzorstvo

Četrdeset deveti kongres o KGH ima jednog generalnog pokrovitelja, pokrovitelja izložbe, domaćina koktela dobrodošlice i više glavnih sponzora, sponzora i izlagača. Za uslove sponzorstva obratite se organizatoru.

Kotizacija

Kotizacijom se nadoknađuju: štampani zbornik rezimea radova pisanih za Kongres; štampana knjiga „Ko je ko u KGH u 2018”, troškovi organizacije skupa, večera 6. decembra, ručak 7. decembra, kotel dobrodošlice i dr. Kotizacija iznosi (PDV je uključen):

 • 15.000 dinara za državljane Republike Srbije.
 • 12.000 dinara za članove Društva za KGH Srbije.
 • 300 € za državljane ostalih država (50% popusta za državljane Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije).
 • Autori radova (tj. prvi autor, ako rad ima više autora) oslobođeni su plaćanja kotizacije, dok je koautori plaćaju u punom iznosu.

Sledeći kongres

50. Kongres i izložba o KGH 
4–6. decembar 2019.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 50 godina.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
50. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija